การแบ่งเชลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส

ไมโอซิสเป็นการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่เจริญเป็นเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีการ

เปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง ติดต่อกันหลังจากแบ่งเซลล์เสร็จแล้วได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ แต่ละเซลล์มีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ โครโมโซมของเซลล์ใหม่แต่ละเซลล์จึงเป็นแฮพลอยด์ (haploid) หรือ n โครโมโซม คือมีโครโมโซมเพียงชุดเดียวเท่านั้น เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครั้งแรกและครั้งที่สอง ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี้

ไมโอซิสเป็นการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่เจริญเป็นเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีการ

เปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง ติดต่อกันหลังจากแบ่งเซลล์เสร็จแล้วได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ แต่ละเซลล์มีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่ โครโมโซมของเซลล์ใหม่แต่ละเซลล์จึงเป็นแฮพลอยด์ (haploid) หรือ n โครโมโซม คือมีโครโมโซมเพียงชุดเดียวเท่านั้น เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครั้งแรกและครั้งที่สอง ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี้

           

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
       
                             
      การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) เป็นการแบ่งเซลล์เพื่่่่่่่่่่่่่อการสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว    
    และสิ่ิ่งมีชีวิตหลายเซลล์บางชนิด เป็นการแบ่งเซลล์เพื่่่อเพิ่่่่่่มจำนวนของเซลล์ร่างกายของสิ่่งมีชีวิต เช่น
เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์อวัยวะภายในต่างๆ รวมถึงเซลล์ของลำต้น ผล ใบของพืช เป็นต้น ก่อนที่เซลล์
จะแบ่งตัว เซลล์จะมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะแบ่งตัว และมีกระบวนการแบ่งเซลล์จนสิ้นสุดเรียกว่า
หนึ่งวัฏจักรของเซลล์
   
                             
      การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจึงมีความ    
    ีสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากเพราะเป็น
การเจริญเพื่อปริมา่ณและขนาดของเซลล์
ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
   
      1.โพรเฟส (prophase) ระยะนี้โครโมโซม    
    จะหดตัวเข้าและหนาขึ้้้้้้น โดยการบิดเป็น
เกลียวสั้นลงและทำให้เห็นชัดเจนขึ้น แต่ละ
โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิด ใน
เซลล์สัตว์เซนทริโอลสองชุดจะเคลื่อนที่
จากกันไปอยู่ตรงข้ามและทำหน้าที่เป็นขั้ว
เซลล์ ที่ขั้วนี้มีการสร้างเส้นใยสปินเดิลไป
ยึดโครโมโซมที่ตำแหน่งเซนโทรเมียร์กับขั้ว
เซลล์นิวคลีโอลัสเริ่มสลายตัว
   
               
             
          2.เมทาเฟส (metaphase) ระนี้เยื่อหุ้มเซลล์
หายไป โครโมโซมจะเคลื่อนที่ไปเรียงตัวเป็นแถว
ตามแนวกึ่งกลางของเซลล์ และ เป็นระยะที่นิยมนับ
จำนวนโครโมโซม
 
             
            3.แอนาเฟส (anaphase) เส้นใยสปินเดิล
ดึงโครมาทิดแยกตัวออกจากกันไปยังแต่ละขั้วของ
เซลล์และจะเป็นโครโมโซมของเซลล์ใหม่ต่อไป
 
             
           4.เทโลเฟล (telophase) เกิดเยื่้อหุ้มเซลล์
ขึ้้นคลุมโครมาทิดที่ถูกแยกออก จากนั้นเยื้อหุ้ม
นิวเคลียสขอดตัวเข้าตรงกลาง แล้วก็แยกเซลล์
์ออกเป็น 2 เซลล์
   
             

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: